Kurs języka francuskiego poziomy A1/A2

Szkolenia unijne / Kursy językowe

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie porozumiewania się językiem francuskim na poziomie A1/A2.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

  • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.
ABSOLWENT
  • Rozumie i potrafi stosować proste sformułowania i frazy z języka codziennego.

  • Potrafi wyrazić swoją opinię dot. swojego otoczenia, rodziny i znajomych oraz zadać proste pytania.

  • Prowadzić i uczestniczyć w konwersacji na poziomie podstawowym, pod warunkiem, że rozmówca   będzie mówił wolno i wyraźnie.

  • Potrafi zrozumieć podstawowe zwroty grzecznościowe, proste polecenia, podać datę i godzinę

  • Opanował zagadnienia gramatyczne: czas teraźniejszy (présent), czasowniki avoir i être, czasowniki regularne (1 i 2 grupy), czasowniki 3 grupy (aller, prendre, connaître, faire, savoir, venir, voir, vouloir, lire, partir, sortir, attendre, servir), czasowniki zwrotne, czas przyszły futur proche, rodzajniki określone i nieokreślone, rodzajniki ściągnięte, liczba pojedyncza i mnoga, rodzaj męski i żeński, zaimek osobowy akcentowany (w funkcji podmiotu i po przyimku), zaimek przymiotny dzierżawczy, zaimek przymiotny wskazujący, przyimki, liczebniki główne i porządkowe, zdania oznajmujące, pytające (z inwersją, z est-ce que, intonacyjne), zdania przeczące.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin – każdy poziom

Miejsce zajęć

Click meeting

Tryb zajęć

on-line

Harmonogram zajęć

Zajęcia on-line odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z lektorem

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl