Kurs języka angielskiego poziomy od A1 do C2
Szkolenia unijne / Kursu językowe

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych mówienia w języku angielskim na odpowiednim poziomie językowym według klasyfikacji CEFR.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.
ABSOLWENT Poziom A1
 • Zna gramatykę na poziomie podstawowym.
 • Potrafi tworzyć zdania z wykorzystaniem czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple.
 • Potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem z następujących tematów: dom, rodzina, lekarz, wyjazdy, hotele, restauracje, pytanie o kierunki, godziny itd.
 • Potrafi prowadzić prostą konwersację w języku angielskim z innymi jego użytkownikami.
ABSOLWENT Poziom A2
 • Zna gramatykę na poziomie średniozaawansowanym.
 • Potrafi tworzyć zdania z wykorzystaniem czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Passive Voice itd.
 • Potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem z tematów umożliwiających swobodną komunikację w języku angielskim, między innymi: lekarz, dom, rodzina, wspomnienia, podstawowy poziom dyskusji na tematy światopoglądowe.
 • Potrafi prowadzić konwersację na podstawowym poziomie w języku angielskim z innymi jego użytkownikami na tematy światopoglądowe.
ABSOLWENT Poziom B1
 • Potrafi zrozumieć ze słuchu: dłuższe wypowiedzi i wykłady dotyczących tematów z życia codziennego lub innych, znanych absolwentowi, wiadomości i programy radiowe i telewizyjne, większość filmów, sztuk teatralnych i spektakli, jeśli język jest standardowy.
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem: wybrane artykuły, reklamy i ogłoszenia w formie oryginalnej, recenzje lub sprawozdania, teksty popularno-naukowe; napisane językiem współczesnym fragmenty tekstów literackich.
 • Potrafi reagować na różne sytuacje, wyrażać swoje myśli na wiele sposobów, uzasadniać opinie.
 • Potrafi formułować proste wypowiedzi pisemne (listy, instrukcje, zaproszenia, recenzje, esej, artykuły, etc.) z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 • Potrafi formułować ustne wypowiedzi w zakresie: aktywnego udziału w dyskusjach, przekazywania własnych wątpliwości, udzielania porad, negocjowania, przeprowadzenia prezentacji na tematy ogólne lub związane ze studiowanym kierunkiem.
 • Potrafi pisemne wypowiadać się za pomocą następujących form: notatka z dłuższych wypowiedzi, wykładów, dyskusji, streszczenie, esej, rozprawka, recenzja, list formalny.
 • Potrafi posługiwać się zagadnieniami gramatycznymi poznanymi na niższym poziomie.
 • Potrafi formułować zdania w stronie biernej oraz mowie zależnej.
 • Potrafi formułować zdania z mieszanymi okresami warunkowymi.
ABSOLWENT Poziom B2
 • Potrafi zrozumieć ze słuchu: dłuższe wypowiedzi i wykłady dotyczących tematów z życia codziennego lub innych, znanych absolwentowi, wiadomości i programy radiowe i telewizyjne, większość filmów, sztuk teatralnych i spektakli, jeśli język jest standardowy.
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem: wybrane artykuły, reklamy i ogłoszenia w formie oryginalnej, recenzje lub sprawozdania, teksty popularno-naukowe; napisane językiem współczesnym fragmenty tekstów literackich.
 • Potrafi reagować na różne sytuacje, wyrażać swoje myśli na wiele sposobów, uzasadniać opinie.
 • Potrafi formułować proste wypowiedzi pisemne (listy, instrukcje, zaproszenia, recenzje, esej, artykuły, etc.) z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 • Potrafi formułować ustne wypowiedzi w zakresie: aktywnego udziału w dyskusjach, przekazywania własnych wątpliwości, udzielania porad, negocjowania, przeprowadzenia prezentacji na tematy ogólne lub związane ze studiowanym kierunkiem.
 • Potrafi pisemne wypowiadać się za pomocą następujących form: notatka z dłuższych wypowiedzi, wykładów, dyskusji, streszczenie, esej, rozprawka, recenzja, list formalny.
 • Potrafi posługiwać się zagadnieniami gramatycznymi poznanymi na niższym poziomie.
 • Potrafi formułować zdania w stronie biernej oraz mowie zależnej.
 • Potrafi formułować zdania z mieszanymi okresami warunkowymi.
ABSOLWENT Poziom C1
 • rozumie szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi i dostrzega ich ukryte znaczenie
 • wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo
 • swobodnie posługuje się językiem obcym wśród znajomych, na studiach czy też w pracy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na złożone tematy, przy tym poprawnie posługując się wzorami organizacji wypowiedzi, łącznikami i spójnikami
ABSOLWENT Poziom C2
 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta
 • potrafi streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść
 • wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, subtelnie rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin – każdy poziom

Miejsce zajęć

Click meeting

Tryb zajęć

on-line

Harmonogram zajęć

Zajęcia on-line odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z lektorem

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl