Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Czym jest dla Pani/Pana polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób aplikujących i/lub zakwalifikowanych do uczestnictwa kursie/szkoleniu (nie jest umową ani regulaminem).

2. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „MELODIA ZMIAN” z siedzibą w Katowicach: Kontaktować z nami można się osobiście lub listownie:
adres 40-092 Katowice, ul Mickiewicza 28/5
telefonicznie: 882 025 683
lub mailowo: rekrutacja(at)silesiakursy.pl, iod(at)melodiazmian.pl

3. Pani/Pana Dane osobowe – podstawy prawne – RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe oznaczają
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

4. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są prztwarzane w celu realizacji usługi np.:

 • postępowania kwalifikującego na kurs/szkolenie,
 • wystawienia certyfikatu,
 • udokumentowania uczestnictwa w kursie/szkoleniu,
 • rozliczenia kursu/szkolenia,
 • reklamacji,
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania osób alikujących lub uczestniczących w kursie/szkoleniu.

5. Jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane

Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy oraz do rozliczenia się z zleceniodawcami kursów/szkoleń w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość],
 • nr rachunku bankowego,
 • dane podane podczas zgłoszenia i wypełniania formularzy dotyczących aplikowanych kursów/szkoleń).

6. Dobrowolność podania przez Panią/Pana Danych Osobowych i skutki ich niepodania

Podanie Danych Osobowych przez osoby aplikujące i/lub zakwalifikowane jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z szerokiej gamy oferowanych kursów/szkoleń, czy zapisania się do newslettera.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest w odpowiednich dla danego kursu/szkolenia formularzach.
Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

7. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych osób aplikujących/kursantów jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy lub konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy aplikacji i podpisaniu umowy na relizację kursu/szkolenia.
Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do projektów, konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z osobami kontaktującymi się z nami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Czy Pani/Pana dane podlegają profilowaniu?

Pani/Pana dane oprócz tak zwanego zwykłego profilowania (wykorzystującego np. pliki cookies do dostosowania wyglądu strony do preferencji i/lub jej dostępności dla osób z dysfunkcjami) nie podlegają automatycznemu przetwarzanuiu czyli „profilowaniu”.

9. Przekazanie danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane osobowe przekazywane będą firmie zlecającej realizację kursu/szkolenia oraz organom administracji państwowej.

10. Przysługujące Pani/Panu prawa

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem np. po wycofaniu zgody),
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 • w szczególnośći ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Sawki 2, tel/fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

11. Okres retencji czyli jak długo Pani/Pana dane są przetwarzane

Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez okres uczestnictwa w kursie/szkoleniu i mogą być usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności osoby ze SSK „MELODIA ZMIAN”, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od Pani/Pana zgody,
Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
W każdym przypadku:

 • Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
 • Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na wypadek jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Pani/Pana dane osobowe w zależności od zakresu i celów ich przetwarzania mogą być przechowywane przez różny okres, decyduje najdłużej wymagany przepisami okres ich przetwarzania.

12. Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektroniczej i telefonu

Możemy się kontaktować z Panią/Panem w celu realizacji usługi, zmiany terminu i miejsca kursu/szkolenia, w celu udzielenia odpowiedzia na zadane pytanie, w celu poinformowania o terminie i wyniku egzaminu oraz otrzymanych certyfikatach, poinformownia o planowanych kursach/szkoleniach.
Pani/Pana dane przechowywane są z należytą starannością zapewniającą ich poufność, integralność i bezpieczeństwo.